Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym klawo (dalej zwanym „Klawo”), udostępnionym w sieci internet pod adresem www.klawo.io.
 2. Usługodawcą w ramach serwisu klawo jest spółka pod firmą POWIDŁO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP 527-278-87-72, KRS, 0000650383 (dalej „Usługodawca”).
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
  1. Konto – dostępna wyłącznie dla Użytkownika, tworzona po prawidłowej rejestracji w serwisie, część serwisu klawo, przy pomocy której Użytkownik obsługuje funkcjonalności dostępne w serwisie,
  2. Mentor – Użytkownik bezpośrednio świadczący usługi konsultingowe na rzecz innych Użytkowników, do Mentora postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio,
  3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, po prawidłowej rejestracji, która bezpośrednio korzysta z usług świadczonych w serwisie klawo.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług wyłącznie w serwisie klawo. Usługodawca może świadczyć dowolne, podobne lub inne usługi, także poprzez inne serwisy, jednakże w takim przypadku Regulamin nie ma zastosowania.
 5. Usługodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie. Usługi świadczone odpłatnie są każdorazowo oznaczone jako odpłatne, wraz z określeniem ceny usługi.
 6. Zasady współpracy Usługodawcy z Mentorami określa odrębny regulamin.
 7. Prawa własności intelektualnej do danych i treści dostępnych w ramach serwisu klawo, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. Korzystanie przez Użytkownika z usług nie powoduje przeniesienia praw do danych i treści lub udzielenia Użytkownikowi jakichkolwiek licencji na korzystanie z danych i treści w sposób niewynikający z przeznaczenia serwisu klawo.
 8. Użytkownik może korzystać z danych i treści udostępnianych w serwisie klawo wyłącznie w celach zgodnych z ich przeznaczeniem.
 9. Użytkownik nie może dostarczać lub przechowywać w serwisie klawo treści bezprawnych, w szczególności:
  1. używać wyrazów powszechnie uznanych za wulgarne,
  2. danych, których treść narusza przepisy prawa,
  3. korzystać z serwisu w celach niezgodnych z prawem.
Rejestracja w klawo. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Użytkownikiem serwisu klawo może być każda osoba fizyczna po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w serwisie. 
 2. Dokonana przez Użytkownika rejestracja w serwisie klawo oznacza zawarcie z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – założenie i prowadzenie Konta. Zawarcie umowy i korzystanie z Konta nie oznacza obowiązku zawierania dalszych umów, w szczególności o świadczenie poszczególnych usług w serwisie klawo.
 3. Użytkownik może, w dowolnym czasie, rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i zlikwidować Konto. Jeśli Użytkownik wniósł opłaty za korzystanie z usług, rozwiązanie umowy i likwidacja Konta nie uprawnia do żądania ich zwrotu.
 4. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i zlikwidować Konto wyłącznie w szczególnym przypadku, w szczególności jeśli Użytkownik dopuścił się rażącego naruszenia postanowień ust. 9 postanowień ogólnych Regulaminu.
 5. Rejestracja Użytkownika w serwisie klawo następuje poprzez:
  1. podanie przez Użytkownika imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej,
  2. ustalenie przez Użytkownika hasła zabezpieczająco dostęp.
 6. Rejestracja Użytkownika w serwisie klawo może nastąpić poprzez skuteczną autoryzację użytkownika za pomocą platform zewnętrznych, przy wykorzystaniu mechanizmów udostępnianych przez właściwego usługodawcę (Linkedin, Google).
 7. Korzystając z usług płatnych Użytkownik podaje dane niezbędne do wystawienia faktury:
  1. imię i nazwisko lub firmę przedsiębiorcy,
  2. adres lub siedzibę,
  3. numer NIP.
 8. Usługodawca przetwarza wskazane powyżej dane osobowe Użytkowników w celu wykonania umowy, w szczególności w celu świadczenia usług w serwisie klawo, a także udokumentowania świadczenia usług, udokumentowania i obsługi płatności oraz obsługi reklamacji. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych, w sposób i na zasadach określonych w odrębnych dokumentach.
 9. W celu wykonania umowy, w szczególności w celu świadczenia usług, Usługodawca może przetwarzać określone dostarczone przez Użytkownika dane osobowe, w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. wizerunek,
  3. adres,
  4. zainteresowania,
  5. zawód i specjalizacja.
Świadczenie usług
 1. Usługodawca świadczy w serwisie klawo usługi pośrednictwa w zakresie zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług przez Mentorów na rzecz Użytkowników.
 2. Usługodawca nie świadczy na rzecz Użytkowników konsultingowych, projektowych, programistycznych, logistycznych, księgowych, kadrowych, a także innych związanych z prowadzeniem ich przedsięwzięć.
 3. Usługi konsultingowe na rzecz Użytkowników świadczą wyłącznie Mentorzy, za pośrednictwem serwisu klawo, w sposób i na warunkach ustalonych pomiędzy Użytkownikiem a Mentorem, przy uwzględnieniu zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Podane przez Mentora w serwisie klawo informacje dotyczące świadczonych usług stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 5. Wyrażone przez Mentora zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:
  1. opis usługi,
  2. tawkę godzinową świadczenia usług.
 6. Użytkownik może złożyć Mentorowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług składając oświadczenie poprzez stosowną funkcjonalność serwisu klawo oraz wnosząc opłatę tytułem wynagrodzenia Mentora.
 7. Do zawarcia umowy o świadczenie usług konsultingowych między Mentorem a Użytkownikiem dochodzi po przyjęciu przez Mentora oferty złożonej przez Użytkownika.
 8. Świadczenie usług konsultingowych przez Mentora następuje przy zastosowaniu rozwiązań teleinformatycznych udostępnianych w serwisie klawo.
Płatności i rozliczenia
 1. Rozliczenie usług świadczonych przez Mentora na rzecz Użytkowników następuje za pośrednictwem Usługodawcy, poprzez serwis klawo.
 2. Użytkownik może korzystać z usług odpłatnych pod warunkiem prawidłowego wniesienia opłat tytułem wynagrodzenia
 3. Użytkownik wnosi opłaty tytułem korzystania z usług poprzez funkcjonalność obciążania karty płatniczej poprzez serwis Stripe
 4. Po wniesieniu opłaty Usługodawca wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika fakturę tytułem usług.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 1. Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Użytkownik odstępuje od zawartej umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:
  1. na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu,
  2. drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,
  3. przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik będący konsumentem, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeśli usługa została wyświadczona, na wyraźne żądanie Użytkownika, o którym mowa w sekcji "Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość", przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci uprawnienie do odstąpienia od umowy.
Reklamacje i rozpatrywanie sporów
 1. Każdy Użytkownik serwisu klawo może wnieść do Usługodawcy reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu serwisu klawo lub zawartą umową, a w szczególności:
  1. sposobu świadczenia usług
  2. nieprawidłowością w funkcjonalnościach serwisu klawo,
  3. opisem usług.
 2. Reklamacja może być wniesiona poprzez formularz reklamacyjny udostępniony w serwisie.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
 4. Wszelkie spory wynikające z zawartych umów podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe:
  1. ze względu na stosowne przepisy kodeksu postępowania cywilnego – w przypadku umów zawartych z konsumentami,
  2. ze względu na siedzibę Usługodawcy – w przypadku umów zawartych z Użytkownikami nie będącymi konsumentami.
 5. Użytkownik będący konsumentem może, niezależnie od postanowień ust. 1, skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów. Usługodawca oświadcza, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://wiih.org.pl/.
 6. Usługodawca oświadcza, że:
  1. nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
  2. Użytkownik nie jest zobowiązany do zamawiania jakichkolwiek usług w serwisie klawo.
Warunki techniczne świadczenia usług
 1. Usługodawca określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:
  1. Użytkownik powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,
  2. korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową: Firefox, MS Internet Explorer, Opera, Chrome,
  3. przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.
 2. Usługodawca oświadcza, iż w ramach systemu serwisu klawo wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu internetowego przez Użytkowników, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert do potrzeb Użytkowników.
 3. Usługodawca oświadcza, że w ramach systemu serwisu klawo przetwarza następujące dane eksploatacyjne Użytkowników serwisu internetowego serwisu:
  1. adres IP,
  2. wersja przeglądarki,
  3. rodzaj przeglądarki,
  4. host,
  5. system operacyjny.
Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w serwisie klawo i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Użytkowników.
 2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
  1. zmianę przepisów prawa,
  2. rozszerzenie funkcjonalności serwisu klawo, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Usługodawcę,
  3. zmianę sposobu świadczenia usług.
 3. O zmianie regulaminu Usługodawca informuje Użytkowników poprzez informację na stronie internetowej serwisu klawo oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Użytkownik ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:
  1. kodeks cywilny – przepisy o umowie o świadczeniu usług,
  2. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas wiadomość, jeżeli potrzebujesz pomocy.

Wyślij wiadomość