Zasady współpracy z mentorami

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Usługodawcą a Mentorami w zakresie świadczenia usług konsultingowych na rzecz Użytkowników serwisu klawo.
 2. Usługodawcą w ramach serwisu internetowego klawo udostępnionego pod adresem www.klawo.io jest spółka pod firmą POWIDŁO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie NIP 527-27-88-772 REGON 366013364 (dalej „Usługodawca”).
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
  1. Konto – dostępna wyłącznie dla Użytkownika, tworzona po prawidłowej rejestracji w serwisie, część serwisu klawo, przy pomocy której Użytkownik obsługuje funkcjonalności dostępne w serwisie,
  2. Mentor – Użytkownik serwisu klawo, osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą, z którym Usługodawca zawarł określoną niniejszym Regulaminem usługę o współpracy obejmującą świadczenie usług konsultingowych na rzecz Użytkowników,
  3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, po prawidłowej rejestracji, która bezpośrednio korzysta z usług świadczonych w serwisie klawo,
 4. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy wyłącznie w serwisie klawo. Usługodawca i Mentor mogą świadczyć na swoją rzecz dowolne, w tym także podobnie usługi, poza serwisem klawo, jednak wówczas nie mają zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Każdy Mentor może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę w serwisie klawo. Warunki świadczenie takich usług określa wyłącznie odrębny regulamin serwisu klawo.
 6. Prawa własności intelektualnej do danych i treści dostępnych w ramach serwisu klawo, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. Korzystanie przez Mentora z usług nie powoduje przeniesienia praw do danych i treści lub udzielenia jakichkolwiek licencji na korzystanie z danych i treści w sposób niewynikający z przeznaczenia serwisu klawo.
 7. Mentor może korzystać z danych i treści udostępnianych w serwisie klawo wyłącznie w celach zgodnych z ich przeznaczeniem.
 8. Mentor nie może dostarczać lub przechowywać w serwisie klawo treści bezprawnych, w szczególności:
  1. używać wyrazów powszechnie uznanych za wulgarne,
  2. przechowywać danych, których treść narusza przepisy prawa,
  3. korzystać z serwisu w celach niezgodnych z prawem.

Rejestracja w klawo. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Mentorem w serwisie klawo może być każda osoba fizyczna po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w serwisie i potwierdzenia rejestracji przez Usługodawcę.
 2. Rejestracja Mentora w serwisie klawo jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna i następuje poprzez wypełnienie formularza internetowego zawierającego:
  1. podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej,
  2. ustalenie hasła zabezpieczająco dostęp.
  3. wskazanie kategorii, w ramach których Mentor gotów jest świadczyć usługi,
  4. podać krótką biografię zawodową,
  5. określić terminy dostępności dla Użytkowników.
 3. W terminie 7 dni roboczych od wypełnienia formularza Usługodawca potwierdza rejestrację Mentora w serwisie. W przypadku wątpliwości Usługodawca może poprosić Mentora o uzupełnienie lub podanie dodatkowych informacji i wyjaśnień. Odmowa potwierdzenia rejestracji nie wymaga uzasadnienia.
 4. Potwierdzenie przez Usługodawcę rejestracji w serwisie oznacza zawarcie z Mentorem umowy o współpracy. Zawarcie umowy nie oznacza obowiązku zawierania dalszych umów, w szczególności o świadczenie poszczególnych usług w serwisie klawo.

Po rejestracji

 1. Po rejestracji w serwisie Mentor powinien uzupełnić konto o następujące dane:
  1) firmę, pod jaką prowadzi działalność gospodarczą,
  2) adres, pod którym prowadzi działalność gospodarczą,
  3) fotografię prezentującą wizerunek Mentora.
 2. Usługodawca przetwarza wskazane powyżej dane osobowe Mentora w celu wykonania umowy, a w szczególności w celu.
  1. udokumentowania świadczenia usług
  2. udokumentowania i obsługi płatności,
  3. obsługi reklamacji.
 3. W celu wykonania umowy, w szczególności w celu świadczenia usług, Usługodawca może przetwarzać inne dane osobowe dostarczane przez Mentora, w szczególności:
  1. lokalizację,
  2. nazwę przeglądarki,
  3. numer IP,
  4. nazwę systemu operacyjnego,
  5. język przeglądarki.
 4. Mentor udziela Usługodawcy nieodwoływalnego i bezpłatnego zezwolenia na rozpowszechnianie fotografii prezentującej wizerunek Mentora oraz jego imienia i nazwiska w celach promocyjnych serwisu klawo, w tym także na innych nośnikach i serwisach internetowych, a także w ramach reklamy zewnętrznej (mural, billboard, reklama w metrze, citylight).
 5. Usługodawca informuje Mentora, iż zgromadzone w serwisie klawo dane osobowe będą udostępniane, w ramach funkcjonalności serwisu, innym Użytkownikom.

Świadczenie usług

 1. Usługodawca świadczy w serwisie klawo usługi marketingowe i promocyjne, polegające na kojarzeniu Mentorów z Użytkownikami zainteresowanymi uzyskaniem konsultacji w ramach ich przedsięwzięć.
 2. Usługodawca nie świadczy na rzecz Mentorów lub Użytkowników usług projektowych, programistycznych, logistycznych, księgowych, kadrowych, a także innych związanych z prowadzeniem przedsięwzięć.
 3. Szczegółowy sposób składania i przyjmowania ofert na świadczenie usług przez Mentorów, a także rozliczeń między Usługodawcą i Użytkownikami określa regulamin serwisu klawo.

Płatności i rozliczenia

 1. Stawkę wynagrodzenia godzinowego Mentora z tytułu świadczenia usług konsultingowych na rzecz Użytkowników określa Mentor, w kwocie brutto, tj. powiększonej o podatek VAT.
 2. Wynagrodzenie Mentora zależne jest od stawki wynagrodzenia oraz zgodnych ustaleń pomiędzy Mentorem a Użytkownikiem dokonanych w serwisie klawo .
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za całość rozliczeń z Użytkownikiem z tytułu korzystania z usług świadczonych w serwisie.
 4. Prowizja Usługodawcy wynosi 30% należności uzyskanej od Użytkownika tytułem usług konsultingowych i jest potrącana po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty.
 5. Po wniesieniu przez Użytkownika zapłaty Usługodawca podaje Mentorowi, poprzez informację udostępnioną na jego profilu w serwisie, wysokość przysługującego mu wynagrodzenia.
 6. Usługodawca wypłaca Mentorowi należne mu wynagrodzenie, pomniejszone o wysokość prowizji Usługodawcy, po złożeniu przez Mentora stosownej dyspozycji w serwisie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest wystawienie i załączenie Usługodawcy prawidłowej faktury.

Zasady odpowiedzialności

 1. Mentor oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do świadczenia na rzecz Użytkowników usług określonych jego ofertą przedstawioną w serwisie klawo.
 2. Wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość (jakość, rzetelność, terminowość) usług świadczonych na rzecz Użytkowników ponosi Mentor.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wzajemne naruszenie praw, w szczególności praw własności intelektualnej i innych dóbr prawnie chronionych (dóbr osobistych, tajemnicy przedsiębiorstwa, zasad konkurencji) pomiędzy Mentorem i Użytkownikiem.
 4. Mentor nie może świadczyć identycznych usług na rzecz podmiotów konkurencyjnych wobec Usługodawcy, bez uzyskania wyraźnej zgody Usługodawcy. Przez podmiot konkurencyjny rozumie się każdy internetowy serwis, którego podstawowym przedmiotem działalności jest odpłatne pośrednictwo lub kojarzenie osób zainteresowanych świadczeniem usług konsultingowych na odległość. W przypadku naruszenia zakazu Usługodawca może dochodzić od Mentora kary umownej w wysokości 5 000,00 złotych.

Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca. Warunkiem skutecznego rozwiązania umowy jest brak usług przyjętych do wykonania przez Mentora – w takim przypadku umowa przedłuża się do dnia wykonania usługi.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  1. ciężkiego i rażącego naruszenia przez Mentora postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu serwisu klawo,
  2. pięciokrotnej z rzędu odmowy przyjęcia złożonej przez Użytkownika oferty.
 3. Mentor składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres Usługodawcy lub wypełniając stosowne oświadczenie w serwisie.
 4. Usługodawca składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres Mentora lub udostępniając stosowne oświadczenie w profilu Mentora.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może dokonać zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie, z ważnych przyczyn. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w serwisie klawo i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Mentora.
 2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
  1. zmianę przepisów prawa,
  2. rozszerzenie funkcjonalności serwisu klawo, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Usługodawcę,
  3. zmianę sposobu świadczenia usług.
 3. O zmianie regulaminu Usługodawca informuje Mentorów poprzez informację na stronie internetowej serwisu klawo oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Mentor ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się:
  1. regulamin klawo,
  2. przepisy kodeksu cywilnego o świadczeniu usług,
  3. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas wiadomość, jeżeli potrzebujesz pomocy.

Wyślij wiadomość